Skip links

Terminu vārdnīca

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | X

A

Tulkošanā ar adaptāciju parasti saprot teksta pielāgošanu mērķa valodas niansēm, kultūras un stilistiskajām atšķirībām, pretstatā tulkošanai, ko parasti saprot kā teksta precīzu atveidi no avota valodas mērķa valodā. Adaptācija nenozīmē, ka teksts iztulkots mazāk precīzi – tas vienkārši tiek pielāgots, lai būtu labāk un precīzāk uztverams konkrētajā mērķa valodā. Adaptācijai var būt dažādi veidi un mērķi: tā palīdz izvairīties no burtiskas tulkošanas radītajiem pārpratumiem un neprecizitātēm, piemēram, dažādus frazeoloģismus, idiomas un vārdu spēles nav iespējams iztulkot burtiski – tās iespēju robežās jāpielāgo mērķa valodas niansēm. Tāpat adaptācija ņem vērā ne vien valodas, bet arī kultūras atšķirības, kas svarīgi tad, ja tiek tulkots no ļoti atšķirīgas valodas. Piemēram, mērķa valodā kādi vienai kultūrai pašsaprotami jēdzieni var būt sveši vai to nozīme var nebūt līdz galam izprotama, burtiski iztulkojot. Adaptācija ļauj šādas komunikācijas problēmas tulkojumā risināt. Paņēmieni, ko izmanto, adaptējot tekstu, var būt dažādi – gan papildinājumi, gan izlaidumi.

Lietojumprogrammas saskarne jeb API – Application Programming Interface – ļauj savā starpā sadarboties divām dažādām programmām, no kurām viena sūta pieprasījumu, bet otra uz to atbild. Vienkāršs piemērs – laikaziņu aplikācija telefonā un metereoloģijas centrs, kas apkopo ziņas par laikapstākļiem: tās savā starpā “sarunājas”, izmantojot API, un mēs tādējādi telefona aplikācijā allaž redzam jaunākos datus par laiku konkrētā mūs interesējošā vietā. Šādas lietojumprogrammas saskarnes izmanto arī tulkošanas jomā – mūsdienās izstrādāts gana daudz API, kas ļauj ātri pasūtīt un saņemt gatavu tulkojumu dažādās valodās dažādām vajadzībām. Tulkošanas lietojumprogrammu saskarņu izmantošana ļauj ietaupīt laiku un administratīvās izmaksas – pasūtījums tiek noformēts automātiski, atliek tikai saņemt gatavu tulkojumu un samaksāt par to atbilstoši cenrādim. Lielos starptautiskos uzņēmumos tulkošanas API integrējami dažādās tekstu un dokumentu izstrādes nodaļās, ļaujot ātri saņemt tulkojumu, izvairoties no garas starpnieku ķēdes. Tāpat API izmantošana palīdz izvairīties no cilvēciskām kļūmēm, strādājot ar vairāku valodu tekstiem – tos kopējot vai pārrakstot.

C

Satura pārvaldības sistēma jeb CMS (Content Management System) ir programmatūra, kas ļauj veidot, apstrādāt un pārvaldīt digitālo saturu – visbiežāk mājaslapām. Lielākā šādu sistēmu priekšrocība – to lietotājam nav nepieciešamas zināšanas un iemaņas programmēšanā. CMS piedāvā lietotājam grafisku saskarni ar dažādiem rīkiem, kas ļauj pārvaldīt un veidot saturu. Tā kā satura pārvaldības sistēmu lietošana ļauj vienkāršot darbu ar mājaslapām, daudzi uzņēmumi pāriet no sarežģīti programmētām mājaslapām uz CMS. Virkne populārāko CMS, piemēram, Typo3, WordPress un Drupal, brīvi pieejamas kā atvērtā koda programmas. Satura pārvaldības sistēmu straujā izplatība, protams, nozīmē, ka par svarīgu jautājumu kļūst tekstu aprite un to tulkošana dažādās valodās, kā arī tekstu kvalitatīva lokalizācija, lai tie ņemtu vērā konkrētās valodas un kultūras nianses un saskarsmes kultūru. Šo iemeslu dēļ par noderīgu palīgu kļuvuši rīki, kas nodrošina CMS tulkošanu, ļaujot piedāvāt kvalitatīvu mājaslapas tekstu dažādās valodās. Šādi rīki īpaši noderīgi sarežģītās, sazarotās mājaslapās, kurās informācija tiek sniegta vairākās valodās.

Copywriting jeb reklāmas tekstu rakstīšana ir nozare, kas saistīta ar dažāda veida reklāmām un mārketingam nepieciešamu tekstu rakstīšanu. Galvenā iezīme – tekstam jābūt gan viegli uztveramam, spilgtam, kodolīgam un prātā paliekošam, gan jāmudina uz konkrētām darbībām, kas saistītas ar vēlamā mērķa sasniegšanu: apmeklēt pasākumu, iegādāties preci u.tml. Šī specifiskā tekstu rakstīšanas nozare izmanto virkni laika gaitā izstrādātu paņēmienu, piemēram, vēršanos pie konkrētas auditorijas, kādu labumu vai ieguvumu apsolījumu, aicinājumu uz rīcību, faktus un pierādījumus. Mūsdienās tradicionālos mārketinga tekstus, kas domāti drukātajiem medijiem, bukletiem un tamlīdzīgi papildina arī teksti TV reklāmām, interneta reklāmām un mājaslapām, sociālajiem tīkliem, iepakojumam, kā arī citiem reklāmas veidiem. Lai uzrakstītu iedarbīgu tekstu, tā autoram nepieciešams labi pārzināt dažādu valodas līdzekļu lietojumu, kā arī auditorijas teksta uztveres īpatnības. Pieprasījums pēc copywriting jeb reklāmrakstīšanas speciālistiem arvien pieaug, jo palielinoties fizisko un tiešsaistes veikalu un pakalpojumu piedāvātāju konkurencei palielinās arī efektīvas reklāmas nozīme uzņēmējdarbībā.

D

Datorizētās tulkošanas rīki (CAT) ir programmas, kas izstrādātas, lai palīdzētu tulkotājiem darbā. Izmantojot datorizētās tulkošanas rīkus, tulkojumu iespējams veikt ātrāk, jo programma atpazīst atkārtojumus – īpaši daudz tādu mēdz būt tipveida juridiskajos tekstos, zāļu vai ierīču aprakstos. CAT lielākā priekšrocība ir tekstu un tulkojumu uzkrāšana tulkošanas atmiņā, ļaujot atpazīt atkārtojumus un terminus un ik reizi palīdzot tos iztulkot vienādi. Atšķirībā no mašīntulkošanas datorizētās tulkošanas rīki netulko tulkotāja vietā – tie vienkārši palīdz automatizēt atsevišķas tulkošanas darbības, lai tulkotājam tās nebūtu jāveic atkal un atkal. CAT ir īpaši noderīgs palīgs ilgtermiņa tulkošanas projektos, kur svarīgs konsekvents terminu lietojums, kā arī starptautiskos uzņēmumos, kuros apjomīga tekstu aprite notiek dažādās valodās. Pat tad, ja dažādus uzņēmuma tekstus tulkos dažādi tulkotāji, izmantojot datorizēto tulkošanas rīku terminu datubāzi, terminu lietojums visos tekstos būs precīzs – un tātad informācija būs korekta un daudz labāk uztverama. CAT lieliski palīdz arī tulkojuma rediģēšanas un korektūras posmā.

Dialekts ir valodas paveids, kas vēsturiski izveidojies kādā reģionā – tā ir pilnvērtīga runas (ne vienmēr arī rakstveida) sazināšanās sistēma, kam ir sava leksika un gramatika. Par dialektu var dēvēt arī kādas atsevišķas sociālās grupas lietotu valodas paveidu. Dialekts ir valodas atzars, kas kādu iemeslu dēļ attīstījies atšķirīgi – parasti dialektā apvienojas vairākas izloksnes. Dialekts nozīmē, ka tie paši priekšmeti vai darbības tiek apzīmētas citiem vārdiem. Visspilgtāk dialektu leksikas atšķirības izpaužas tieši ar ēdieniem saistītajos vārdos – vienu un to pašu pārtikas produktu vai ēdienu dažādos dialektos mēdz dēvēt atšķirīgi, piemēram, Latgalē kartupeļus dēvē par buļbām. Atšķirībā no akcenta vai izrunas niansēm, kas arī iezīmē dažādu reģionu valodas atšķirības, dialekts sniedzas tālāk par izrunu – tas nozīmē citu vārdu izmantošanu. Tulkošanas gadījumā jebkurš dialekts ir īpaši sarežģīts un prasa sevišķi augstu tulkotāju profesionalitāti un valodas nianšu pārzināšanu. Visbiežāk dialekti būs sastopami literāros tekstos, taču atsevišķus dialektu elementus mēdz izmantot arī reklāmas un mārketinga tekstos, mājaslapās u.c.

Diploma jeb izglītības ieguvi apliecinoša dokumenta tulkojums var būt nepieciešams tiem, kas plāno mācīties vai strādāt ārvalstīs, kā arī ārvalstu studentiem, kuri mācījušies Latvijā un vēlas saņemt šeit iegūtā diploma tulkojumu savas dzimtās valsts valodā. Visbiežāk tiek pieprasīti tieši augstākās izglītības vai konkrētas profesionālās kvalifikācijas iegūšanu apliecinoša diploma tulkojumi. Lai tie tiktu uztverti līdzvērtīgi dokumenta oriģinālam, bieži vien priekšroka tiek dota notariāli apstiprinātiem diploma tulkojumiem. Diploma tulkojumu var pieprasīt gan dažādas mācību iestādes, gan dažādu valstu akadēmiskās atzīšanas iestādes. Eiropas Savienības ietvaros tiek aktīvi strādāts pie dažādiem diplomatzīšanas jautājumiem, taču, tā kā dažādās valstīs atšķiras gan mācību ilgums, gan kvalifikācija un mācību programmas, diploma tulkojums vēl aizvien var būt nepieciešams, lai ārvalstīs apliecinātu iegūto izglītību un kvalifikāciju. Piemēram, virknē Eiropas valstu diezgan strikti tiek nodalīta akadēmiskā un profesionālā izglītība, kas attiecīgi redzams diplomā un tā pielikumos. Tāpat dažādās valstīs atšķiras zinātnisko grādu nosaukumi.

Dublēšana ir skaņu filmas tekstu ieskaņošana citā valodā. Atšķirībā no subtitriem, kas ir filmu vai pārraižu teksta tulkojums attēla lejasdaļā, dublēšanā tekstus ierunā profesionāli aktieri vai pieredzējuši ieskaņotāji ar labi nostādītu balsi un nepieciešamajām aktiermeistarības iemaņām. Dublēšana dod iespēju skatītājiem pilnībā pievērsties filmas vizuālai baudīšanai – bez nepieciešamības vienlaikus lasīt subtitrus. Lai veiktu kvalitatīvu dublēšanu, svarīga ir gan precīza runātā teksta transkripcija un tā augstvērtīgs tulkojums, gan ieskaņotā teksta perfekta atbilstība attēlā redzamajam, tostarp lūpu kustībām runāšanas laikā. Šo iemeslu dēļ dublēšana ir krietni vien sarežģītāka un dārgāka nekā subtitru sagatavošana. Kvalitatīvi veikta filmu dublēšana nereti ietver arī tekstu lokalizāciju, īpaši svarīgi tas ir bērnu auditorijai domātās animācijas filmās, kurās joki un vārdu spēles jāpielāgo mērķa valodas īpatnībām. Dublēšanas mīnuss – nav iespējas dzirdēt aktieru oriģinālās balsis un intonācijas, kas bieži vien veido lielu daļu filmas noskaņas.

Par dzimto valodu lingvistikā sauc valodu, ko bērns apgūst kopš dzimšanas, atrazdamies konkrētās valodas vidē un apgūdams to dabiski, bez speciālas apmācības. Dzimtajai valodai attiecīgi tiek pretstatīta svešvaloda (vai vairākas), ko cilvēks apgūst vēlāk un parasti – speciāli mācoties vai arī kādu iemeslu dēļ nonākot citas valodas vidē. Sarunvalodā par dzimto valodu parasti mēdz vienkāršoti dēvēt tās tautas valodu, pie kuras cilvēks pieder. Taču šāda izpratne nozīmē, ka atsevišķos gadījumos cilvēks var nezināt savas tautas – jeb savu dzimto – valodu. Parasti tiek uzskatīts, ka cilvēks svešvalodu vienmēr zinās vājāk nekā savu dzimto valodu – pieļaus nelielas kļūdas, viņam būs mazāks vārdu krājums u.tml. Taču ne visi savu dzimto valodu pārvalda perfekti – un arī svešvalodu iespējams apgūt izcilā līmenī. Tulkošanas jomā tiek pieņemts, ka uz kādu valodu labāk spēj iztulkot tulkotājs, kuram tā ir dzimtā valoda: viņam būs plašāks vārdu krājums, viņš labāk pārzinās un uztvers stila nianses, kas īpaši svarīgi stilistiski sarežģītu un literāru tekstu tulkošanā.

Pieaugot iedzīvotāju mobilitātei, aizvien biežāk rodas situācijas, kad ārvalstīs nepieciešams uzrādīt dažādus dzimtajā valstī izsniegtus dokumentus. Viens no pieprasītākajiem dokumentiem, kas jāiesniedz, piemēram, piesakoties laulības reģistrācijai, ir dzimšanas apliecība. Ja plānojat strādāt, mācīties un dzīvot ārvalstīs, lai izvairītos no kļūmīgām situācijām, vēlams jau laikus sagatavot dzimšanas apliecības oficiāli apstiprinātu tulkojumu. Šādā gadījumā tulkojumu veic zvērināts tulks, bet dokumenta autentiskumu apliecina zvērināts notārs. Jāņem vērā, ka dažādās valstīs un reģionos var būt atšķirīgas prasības tulkotu dokumentu noformējumam un nepieciešamībai. Piemēram, Eiropas Savienības ietvaros, lai veicinātu iedzīvotāju brīvu pārvietošanos, biežāk izmantojamajiem dokumentiem, starp kuriem ir arī dzimšanas apliecība, iespējams izmantot daudzvalodu standarta veidlapu, un tad īpašs tulkojums nav nepieciešams. Savukārt citos gadījumos dokumenta tulkojumam jābūt fiziski vai elektroniski apliecinātam ar apostille, kas apstiprina tā autentiskumu.

E

E-komercija jeb elektroniskā komercija ir komercdarbības joma, kas ļauj uzņēmumiem un privātpersonām pirkt un pārdot preces un pakalpojumus internetā. Mūsdienās aizvien biežāk preces vai pakalpojumi tiek pirkti tieši šādi: datorā, planšetē, telefonā vai kādā citā internetam pieslēgtā ierīcē. Parasti tiek izdalīti četri galvenie e-komercijas veidi: uzņēmums uzņēmumam, uzņēmums klientam, klients klientam vai klients uzņēmumam. E-komercija cieši saistīta ar globalizāciju un dod iespēju pārdot savu preci vai pakalpojumu dažādās valstīs, kā arī iegādāties preces un pakalpojumus no dažādām valstīm. E-komercijai ir gan pozitīvas, gan negatīvas iezīmes: tā būtiski paplašina iespējamo klientu loku un preču izvēli, taču vienlaikus strauji pieaug konkurence, jo to vairs neierobežo fiziska veikala ģeogrāfiskā atrašanās vieta. E-komercijas stūrakmeņi ir drošas maksājumu iespējas, kā arī efektīvas loģistikas sistēmas. Tulkošanas jomā e-komercija nozīmē gan aizvien pieaugošu tulkojamo tekstu apjomu, gan pieaugošu konkurenci tulkošanas jomā, jo arī tulkošanas pakalpojumus iespējams pasūtīt internetā – klientus vairs neierobežo konkrēta tulkošanas biroja atrašanās vieta.

G

Globalizācija ir sarežģīts un daudzpusīgs process, kura rezultātā pasaules valstis un reģioni dažādās jomās kļūst savstarpēji daudz ciešāk saistīti – un šī iemesla dēļ arī vairāk atkarīgi cits no cita. Globalizācija nozīmē, ka ģeogrāfiskais attālums vairs nav tāds šķērslis, kāds tas savulaik bija – preces, pakalpojumi, nauda, idejas un cilvēki pārvietojas starp dažādām valstīm daudz vairāk un straujāk nekā jebkad agrāk. Lielā mērā globalizācijas attīstība bijusi saistīta ar datoru, interneta un telekomunikāciju straujo attīstību sākot no 20. gs. 90. gadiem. Globalizācija būtiski ietekmējusi arī tulkošanas jomu – pieaugot mijiedarbībai starp dažādām valstīm un dažādu kultūru cilvēkiem, strauji pieaugusi nepieciešamība pēc tulkojumiem, kā arī tulkotājiem, kas spēj tos piedāvāt. Kaut arī par globalizācijas valodu lielā mērā tiek uzskatīta angļu valoda – tās lietojums daudzās valstīs strauji pieaudzis, arī interneta vidē daudzi komunicē angliski –, pieaug arī tulkojumu apjoms dažādās citās valodās. Globalizācijas ietekmē pat salīdzinoši nelieli uzņēmumi mūsdienās plaši izmanto tulkošanas pakalpojumus.

Glosārijs ir reti lietotu vai grūti saprotamu vārdu skaidrojumu saraksts. Tulkošanas kontekstā glosārijs ir bieži lietojamu terminu vai frāžu kopums, kas tiek veidots ar tekstapstrādes programmu starpniecību un ko vajadzības gadījumā var gatavā veidā iespraust sagatavojamajā dokumentā. Glosārijā jāiekļauj: termins avota valodā, termina definīcija un termina vēlamais jeb apstiprinātais tulkojums. Glosārijus izmanto mašīntulkošanas rīkos un programmās, tulkošanas atmiņā uzkrājot bieži izmantotu terminu vārdnīcu, kā arī terminoloģijas kopumu. Glosāriju izmantošana tulkošanā ļauj tulkot ātrāk, precīzāk un korektāk, jo vienus un tos pašus jēdzienus, terminus vai frāzes ļauj automātiski iztulkot vienādi, taupot tulkotāja laiku un enerģiju. Tāpat glosāriji un terminu datubāzes svarīgi terminu konsekventai atveidei, kas īpaši būtiska daudzās nozarēs. Glosārijus mēdz izmantot arī lieli starptautiski uzņēmumi, kas bieži un intensīvi izmanto tulkošanas pakalpojumus – glosārijs ļauj apkopot dažādu konkrētajai kompānijai svarīgu jēdzienu tulkojumu kompānijas apstiprinātā veidā, tādējādi atvieglojot darbu tulkotājam un nodrošinot tulkoto tekstu un kompānijas tēla konsekvenci.

I

Starptautiskā standartizācijas organizācija ir nevalstiska organizācija, kas apvieno 164 valstu standartizācijas organizācijas. Tās galvenās funkcijas ir starptautisko standartu izstrādāšana, publicēšana un izplatīšana. Precīzi organizācijas būtību raksturo tās nosaukuma izcelsme no grieķu valodas vārda ‘isos’ – vienāds, līdzvērtīgs, līdzīgs. Ja dažādās jomās nebūtu izstrādāti noteikti standarti, starpvalstu sadarbība būtu ārkārtīgi sarežģīta. ISO standartus izmanto teju visās jomās, izņemot elektrotehniku un elektroniku – dažādu nozaru standartus izstrādā vairāk nekā 250 tehniskās komitejas. ISO standarti tiek attiecināti arī uz tulkošanu – ne vien vispārīgākais kvalitātes vadības sistēmas standarts, bet arī īpaši tulkošanai izstrādātais tulkošanas un lokalizācijas pakalpojumu kvalitātes sertifikāts. ISO sertifikāts nozīmē, ka uzņēmumā ieviesta un tiek nemitīgi pilnveidota noteikta kvalitātes uzraudzības sistēma, kas attiecas gan uz projektu koordinēšanu, gan uz datu drošību un konfidencialitāti. Izvēloties ilgtermiņa sadarbības partneri tulkošanas pakalpojumiem, tieši ISO sertifikātu esamība var kļūt par vienu no svarīgākajiem faktoriem pretendentu atlasē, jo apliecina tulkošanas biroja profesionalitāti un piedāvāto kvalitāti.

Interactio ir Lietuvā izveidota attālinātās sinhronās tulkošanas platforma, kas ļauj nodrošināt kvalitatīvu un mūsdienīgu sinhrono tulkošanu. Atšķirībā no ierastās sinhronās tulkošanas, kam nepieciešamas īpašas skaņu izolējošas kabīnes un cits aprīkojums, Interactio iespējams izmantot, ja jums ir dators vai viedierīce ar interneta pieslēgumu un austiņas. Tulkotāji var nodrošināt gan tulkojumu klātienē uz vietas, gan attālināti – vai arī hibrīdvariantu, apvienojot abus iepriekš minētos veidus. Interactio piedāvā savu videokonferenču platformu, taču ir arī pilnībā savietojams ar citiem videokonferenču rīkiem, piemēram, “Zoom” vai “MS Team”. Uzņēmuma pakalpojumus izmanto tādas ietekmīgas organizācijas kā Apvienoto Nāciju Organizācija, Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un citas. Interactio sadarbojas ar vairāk nekā 1000 tulkiem un arī tulkošanas aģentūrām, tādējādi piedāvājot tulkojumus visdažādākajās valodās un ievērojamā apjomā. Pieaugot attālināto sanāksmju daudzumam, aizvien pieaug arī nepieciešamība pēc attālinātās sinhronās tulkošanas, ko piedāvā Interactio.

J

Juridiskie tulkojumi ir visdažādāko tiesiskās attiecības regulējošo dokumentu tulkojumi. Tie var būt kā starptautiskas tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu, tā dažādu ar uzņēmumu darbību vai privātpersonām saistītu dokumentu tulkojumi, tostarp dažādi līgumi, vienošanās, noteikumi un nolikumi, dibināšanas dokumenti, tiesu dokumenti u.c. Juridisko tulkojumu specifika – tekstu sarežģītība specifiskās juridiskās terminoloģijas dēļ un vienlaikus tipveida frāžu un teikuma konstrukciju atkārtošanās. Juridisko tekstu tulkošana saistīta arī ar atbildību par tulkojuma precizitāti un atbilstību oriģinālam. Juridisko tekstu tulkošana ir viena no jomām, kurās tulkotāji parasti īpaši specializējas – ir ļoti labi jāpārzina juridiskā terminoloģija un juridisko tekstu valodas izteiksme, lai veiktu profesionālu, augstvērtīgu tulkojumu. Turklāt jāņem vērā teksta oriģināla valsts terminoloģija un dokumenta saturs un korekti jāatveido tas mērķa valodā atbilstoši jau citas valsts tiesiskajai sistēmai. Šādu tekstu tulkošanā ļoti palīdz arī mūsdienīgs programmnodrošinājums – rīki, kas palīdz uzkrāt terminus datubāzē un precīzi atveidot tipveida frāzes tekstā.

K

Par konsekvenci ierasts dēvēt atbilstību loģikas prasībām, noteiktām likumsakarībām vai sistēmai, kā arī noteiktību, mērķtiecību, nelokāmību, piemēram, spriedumos vai rīcībā. Attiecībā uz tulkojumiem ar konsekvenci saprot noteiktas terminu un jēdzienu sistēmas ievērošanu, ko vienkāršoti var raksturot kā viena un tā paša vārda izmantojumu, lai tulkotu vienu un to pašu terminu vai jēdzienu. Konsekvence tulkojumos palīdz izvairīties no juridiskām un tehnoloģiskām problēmām, jo viens un tas pats vārds allaž tiek tulkots, izmantojot to pašu vārdu, tādējādi pēc iespējas izslēdzot pārpratumus, neskaidrības un potenciālu juridisku konfliktu risku. Sadzīviskā nozīmē tas ļauj izvairīties no komunikācijas pārpratumiem un vienoties par būtiskiem jēdzieniem un terminiem, kā arī to nozīmi. Īpaši būtiska konsekvence ir visās tajās jomās, kur pat neliela neprecizitāte terminu tulkojumā var izraisīt nopietnas sekas veselībai un drošībai, piemēram, medikamentu, ierīču, ķīmisku vielu vai tehnikas lietošanas instrukcijās. Lai ievērotu konsekvenci, profesionāli tulkošanas biroji izmanto īpašas terminu datubāzes un mašīntulkošanas rīkus.

Korektūra ir rūpīga un profesionāla teksta pārskatīšana, lai konstatētu un izlabotu tekstā pieļautās kļūdas un nekonsekvences. Kaut arī ikviens uzskata, ka prot rakstīt dzimtajā valodā, nereti gadās pieļaut neuzmanības vai pārrakstīšanās kļūdas, kā arī nepamanīt interpunkcijas kļūdas vai stilistiskas nepilnības. Tāpēc ikvienam tekstam, kas tiek publiskots drukātā vai elektroniskā formātā, nepieciešama korektūra, lai tas sasniegtu savu auditoriju vislabākajā iespējamā formā un atstātu profesionālu iespaidu. Korektūra ir arī neatņemama tulkošanas procesa sastāvdaļa – tekstu nepieciešams ne vien iztulkot un, ja nepieciešams, lokalizēt, bet arī koriģēt – izlabot pazudušus burtus, komatus un garumzīmes, izmantot pareizās interpunkcijas zīmes pareizajās vietās, izvairīties no pārlieku biežiem vienas saknes vārdu atkārtojumiem vai smagnējām teikumu konstrukcijām, kas apgrūtina teksta uztveri. Profesionālas tulkošanas aģentūras vienmēr piedāvā arī tulkoto tekstu korektūru, tādējādi pieslīpējot tekstus un piešķirot tiem papildu pievienoto vērtību.

L

Vārdam lingvists ir divas nozīmes: tā nereti mēdz dēvēt cilvēkus, kuri zina vairākas valodas, kā arī cilvēkus, kuri profesionāli nodarbojas ar lingvistiku jeb valodniecību. Lingvisti padziļināti pēta valodu, tās īpašības, attīstību un funkcionēšanu. Mūsdienās, kad aizvien vairāk pieaug tulkotu tekstu īpatsvars, paaugstinās arī prasības, ko izvirzām tulkotam tekstam. Tam jābūt nevis burtiskam pārcēlumam citā valodā, bet gan jāspēj organiski iedzīvoties mērķa valodā, lai nebūtu sajūtas, ka teksts ir tulkots, turklāt – ne pārāk veikli un neiedziļinoties niansēs. Tulkojumos, īpaši mašīntulkojumos, sastopamās kļūdas un neatbilstības izraisa nepieciešamību pieaicināt tulkošanas procesā arī lingvistus. Īpaši sarežģītu, specifisku vai sensitīvu tekstu gadījumā lingvists, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, var norādīt uz niansēm, kas jāņem vērā, lai konkrētais tulkojums atbilstu mērķa valodas lietojumam – lai iztulkots tiktu tieši tas, kas teksta oriģinālā domāts, taču uztverami un saprotami. Lingvists ņem vērā gan valodas gramatiku, morfoloģiju un sintaksi, gan skanējumu un valodas lietojumu sabiedrībā.

Lēti tulkojumi – tas nav vārdu salikums, ko bieži gadīsies redzēt profesionālu un kvalificētu tulkošanas biroju un aģentūru tekstos. Tulkojuma kvalitāte vistiešākajā veidā atkarīga no tulkotāja kvalifikācijas un pieredzes, tāpēc augstvērtīgi, profesionāli tulkojumi nekad nebūs lēti. Tāpat lēti nebūs arī ļoti steidzami tulkojumi. Taču arī tulkošanas jomā ienāk gan mākslīgais intelekts, gan dažādas programmas un rīki, kas palīdz tulkot efektīvāk un tātad arī lētāk. Populārākais piedāvājums šajā ziņā ir tā saucamo CAT rīku, kā arī mašīntulkošanas rīku izmantošana. Atkarībā no teksta sarežģītības, specifikas, steidzamības un citiem apsvērumiem ir iespējams izvēlēties atbilstošu tulkošanas veidu, kas tad arī noteiks tulkojuma gala izmaksas. Tāpat liela nozīme ir teksta apjomam, regulārai sadarbībai un citiem faktoriem. Tulkojuma izmaksas veido ne vien tulkotāja stundas likme, bet arī tulkošanas biroja programmnodrošinājums, kas palīdz strādāt kvalitatīvāk un efektīvāk, tāpat arī tekstu profesionāla korektūra un rediģēšana.

Lokalizācija ir satura pielāgošana konkrētai valstij, kultūrai, specifikai, mērķauditorijai. Tulkošanas gadījumā lokalizācija nozīmē tulkotā teksta pielāgošanu mērķa valodas kultūrai, tradīcijām, simbolikas un gramatikas niansēm, kā arī citiem aspektiem. Lielākā vai mazākā mērā lokalizācija nepieciešama teju jebkuram tulkotam tekstam, kaut vai, piemēram, mērvienību un svētku datumu pielāgošanā mērķa valodai. Tā kā tulkotajam tekstam vienmēr ir ārkārtīgi svarīgi būt uztveramam un saprotamam mērķa valodā, lokalizācija ir svarīgs rīks, lai to sasniegtu. Pielāgojot teksta intonāciju, frazeoloģismus, atsauces uz lokālām personībām vai norisēm mērķa valodai, teksts kļūs vieglāk uztverams un labāk pildīs savu funkciju, piemēram, informēt vai ieinteresēt. Īpaši nozīmīga lokalizācija ir uzņēmumiem, kuri vēlas gūt panākumus ārvalstu tirgos – ņemot vērā vietējās kultūras īpatnības tulkotajos tekstos un vizuālajā saturā, būs vieglāk iegūt uzticēšanos un pozitīvu reakciju. Lokalizācija ar laikietilpīgs un daudzslāņains process, kas prasa kvalificētu speciālistu iesaisti, taču tā paver daudz plašākas iespējas starptautiskai saziņai un mijiedarbībai.

M

Maketēšana ir teksta sagatavošana publicēšanai vai drukāšanai, kas ietver teksta un attēlu noformēšanu un izkārtošanu, ievērojot noteiktas prasības un vadlīnijas. Maketēšana tiek veikta īpašās datorprogrammās, kas ļauj gala rezultātā piedāvāt profesionālai drukāšanai piemērotu failu. Mūsdienās daudzi profesionālākie tulkošanas biroji jau darbojas kā “vienas pieturas aģentūras”, nodrošinot ne vien tulkošanas un projektu vadības, bet arī korektūras, rediģēšanas, teksta formatēšanas un pat maketēšanas pakalpojumus, jo nereti tulkotā teksta izmantojums ir tieši izdrukas materiāls – piemēram, buklets vai lietošanas pamācība. Tulkotā teksta fails pirms maketēšanas noteikti jāformatē un jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka teksts iztulkots pilnībā un ka tajā nav kļūdu un citu nepilnību. Angļu valodā šo etapu parasti apzīmē ar abreviatūru DTP jeb Desktop Publishing. Tad pie darba var ķerties maketētājs, kurš īpašās datorprogrammās kompozicionāli izvieto tekstu un, ja nepieciešams, attēlus, lai izveidotu uztveramu, vizuāli pievilcīgu un noteiktām tehniskajām un noformējuma prasībām atbilstošu maketu jeb tā saucamo drukas failu.

Mutiskā tulkošana ir runas tulkojums. Mutisko tulkošanu parasti iedala secīgajā tulkošanā, kad runātājs runā oriģinālvalodā, tulkotājs noklausās fragmentu un tad iztulko, un sinhronajā tulkošanā, ko parasti izmanto pasākumos ar lielu dalībnieku skaitu – tad tulkotājs vien ar pāris sekunžu nobīdi tulko sinhroni runātāja runai, pielāgojoties tās ritmam un tempam. Mutiskās tulkošanas specifika, īpaši sinhronās tulkošanas gadījumā, ir tās temps un nepieciešamība iztulkot uzreiz, bez kavēšanas. Tas nozīmē, ka tulks praktiski nevar izmantot palīgmateriālus, kā arī rūpīgi pieslīpēt un pārbaudīt tulkojamo tekstu. Tulkojums top “uz vietas”, ātri, tādēļ mutiskajā tulkošanā īpaši specializējas – ne visi to var. Līdzās perfektām valodu zināšanām tulkam jābūt izcilai atmiņai un spējai ne vien atcerēties runāto, bet arī paralēli to iztulkot un pateikt. Konferenču un citu plaši apmeklētu pasākumu mutiskā tulkošana parasti tiek nodrošināta no īpašām skaņu necaurlaidīgām kabīnēm. Ir pieejami arī mūsdienīgi digitāli rīki mutiskās tulkošanas nodrošināšanai.

P

Pirkuma jeb pakalpojuma pasūtījums ir komercdokuments, kurā pircējs uzskaita produktus vai pakalpojumus, to specifikāciju, daudzumu vai apjomu un cenu, par kādu tos gatavs pirkt no pārdevēja. Pirkuma pasūtījumu pircējs sūta pārdevējam, tādējādi izsakot komercpiedāvājumu. Tikai tad, kad pārdevējs apstiprina pirkuma pasūtījumu, darījums uzskatāms par apstiprinātu. Pirkuma jeb pakalpojuma pasūtījums nereti ir galvenais rakstveida apliecinājums pasūtīto preču daudzumam, veidam, specifikācijām un cenai, tādēļ tas ir ļoti svarīgs informācijas avots domstarpību gadījumos. Tulkošanas gadījumā pirkuma jeb pakalpojuma pasūtījums ļauj pasūtītājam un tulkošanas birojam jeb ārštata tulkotājam precīzi vienoties par tulkojamā teksta apjomu, prasībām, termiņiem un izcenojumiem. Tas ļauj gan tulkošanas birojam, gan ārštata tulkotājiem sekot līdzi pasūtījumu daudzumam un maksājumiem. Liela tulkojumu apjoma gadījumā pirkuma jeb pakalpojuma pasūtījums ir svarīgs dokuments, kas palīdz izvairīties no pārpratumiem, konfliktiem un domstarpībām, kā arī palīdz tos atrisināt objektīvi, balstoties uz abām pusēm pieejamo informāciju, kas minēta pirkuma pasūtījumā. Ārštata tulkotājiem pirkuma pasūtījums ļauj iepriekš vienoties par pasūtījuma nosacījumiem.

Tulkošana ietver ne tikai teksta vai runas tulkošanu, bet arī tulkošanas projekta vadību, ar ko nodarbojas projektu vadītājs. Tulkošanas projekta vadītāja pienākumos ietilpst gan tulkošanas projekta prasību identificēšana un tā īstenošanai nepieciešamo resursu un prasmju noteikšana, gan projekta plāna izstrāde un pārvaldība. Tāpat projektu vadītājam jānosaka un jāvada projektā iesaistītos, piemēram, tulkotāju un redaktoru, piešķirot noteiktus uzdevumus un sekojot līdzi to izpildei. Tulkošanas projektu vadītājam ļoti svarīgas ir klientu apkalpošanas un komunikācijas prasmes, spēja deleģēt uzdevumus un sekot līdzi to izpildei, risināt domstarpības un dažādas nestandarta situācijas, kā arī plānot laiku un ievērot noteikta grafika izpildi. Tā kā mūsdienīgi un profesionāli tulkošanas biroji izmanto dažādas tulkošanas programmas un palīgrīkus, projektu vadītājam lieliski jāprot orientēties šo rīku klāstā, specifikā un sniegtajās iespējās. Ļoti būtiska ir prasme noteikt teksta sarežģītību un specifiku, kā arī klienta prasības un vajadzības, lai attiecīgi izraudzītos piemērotāko tulkotāju konkrētajam darbam.

R

Redaktūra ir teksta gramatikas un stilistikas pilnveidošana. Atšķirībā no korektūras, kas pamatā orientēta tieši uz gramatikas kļūdu un neprecizitāšu konstatēšanu un novēršanu, redaktūra attiecas uz tekstu visos tā līmeņos – no gramatikas kļūdām līdz pat stilistikai, terminu konsekvencei, faktu precizitātei un loģiskas teksta struktūras izveidei. Redaktūru nodrošina profesionāli literārie redaktori, kas nereti īpaši specializējas tulkoto tekstu rediģēšanā, papildus visam pieminētajam rūpējoties arī par tulkojuma precizitāti un konsekvenci. Labs redaktors ne vien izlabos garumzīmes un komatus, bet arī pamanīs nepieciešamību atbilstoši pārveidot mērvienību, tulkojumā “pazudušu” teikuma daļu vai nepilnības teksta stilistikā. Rediģēts teksts ir pieslīpēts, pabeigts un profesionāls teksts ar pievienoto vērtību, kas atbilstoši liecina par šī teksta autora vai iesniedzēja profesionalitāti, tāpēc labākās tulkošanas aģentūras un biroji vienmēr piedāvā ne vien tekstu korektūru, bet arī kvalificētu redaktūru.

S

Secīgā tulkošana ir viens no mutiskās tulkošanas pamatveidiem. Atšķirībā no sinhronās tulkošanas, kur runāto tekstu tulko vienlaikus ar runu oriģinālvalodā, secīgā tulkošana nozīmē, ka runā mijas runātāja teiktais oriģinālvalodā un tad attiecīgā teksta tulkojums mērķa valodā. Salīdzinājumā ar sinhrono tulkošanu šim mutiskās tulkošanas veidam ir savas priekšrocības un arī grūtības. Priekšrocība – tulkotājam ir mirklis laika, lai kaut nedaudz apdomātu, pieslīpētu tekstu. Grūtības – tulkotājam, izmantojot piezīmju sistēmu, jāpaspēj piefiksēt tekstu, kas tobrīd izskan, lai tad to varētu iztulkot un pateikt. Tulkotājam būtiska ļoti augsta kvalifikācija un liela pieredze, kā arī izcila atmiņa, spēja domās un piezīmēs strādāt ar diviem tekstiem vienlaikus, kā arī prasme zibenīgi uztvert teksta galveno jēgu un, ja nepieciešams, atmest nianses, kas ir mazāk svarīgas teksta pilnvērtīgai uztverei. Tāpat – līdzīgi kā sinhronās tulkošanas gadījumā – jāspēj uztvert runātu tekstu, kam var piemist dažādi akcenti, intonācijas vai citas runātājam raksturīgas īpatnības.

Sinhronā jeb simultānā tulkošana ir viens no mutiskās tulkošanas pamatveidiem. Tās specifika – tulkošana mērķa valodā notiek vienlaikus ar runātāja runu oriģinālvalodā. Visbiežāk sinhrono tulkošanu izmanto konferencēs un tamlīdzīgos pasākumos. Tulks parasti strādā īpašā kabīnē, un viņa darba tempu pilnībā nosaka runātāja runas ātrums. Sinhronā tulkošana prasa ļoti augsti kvalificētus tulkus, kas ne vien perfekti pārvalda valodas, bet arī spēj nevainojami koncentrēties, sekot līdzi runai, vienlaikus analizējot un reproducējot runu mērķa valodā. Atšķirībā no rakstveida tulkošanas sinhronajā tulkošanā nav iespēju izmantot palīgmateriālus, konsultēties vai labot neprecizitātes – tulkošana notiek sinhroni, un tulks var paļauties tikai uz savām zināšanām. Īpaši sarežģīti ir sinhroni tulkot no valodām, kurām ir ļoti atšķirīga sintaktiskā struktūra. Tā kā sinhronā tulkošana prasa lielu koncentrēšanos, tulki parasti strādā pāros, ik pēc laika viens otru nomainot. Nepieciešamās iemaņas ir ne vien izcilas prasmes uztvert un atcerēties runātu tekstu, bet arī ievērojama stresa noturība.

Stundas likme ir samaksa par paveikto darbu, kas tiek rēķināta kā noteikta summa par katru darba paveikšanai patērēto stundu. Pirms darba uzsākšanas abas puses – pasūtītājs un darba veicējs – vienojas par darba apjomu, kvalitātes prasībām un arī stundas likmi. Pēc darba paveikšanas darba veicējs pasūtītājam piestāda rēķinu, kurā saskaitītas darba veikšanai patērētās stundas un stundas likme, par kuru abas puses vienojušās. Virknē profesiju, kas darbojas ārštatā vai piedāvā kvalificētus ārpakalpojumus, visbiežāk tiek izmantota tieši šāda pakalpojumu apmaksas aprēķināšanas kārtība. Stundas likmes parasti tiek attiecinātas arī uz tulkiem un tulkotājiem – atkarībā no paveicamā darba apjoma un sarežģītības tulkotājs pats nosaka, kāda ir viņa stundas likme. Stundas likmes maksimālo apjomu ietekmē tulkotāja pieredze, kvalifikācija, darba steidzamība, sarežģītība un citi faktori. Stundas likme ir pamata aprēķina veids tieši mutisko tulkojumu veicējiem, jo rakstisko tulkojumu veicēji biežāk izvēlas ar darba apjomu saistītu darba apmaksas kārtību.

Subtitri ir teksta rindiņas kinofilmu, televīzijas programmu, videospēļu, video vai citu vizuālo mediju attēla apakšmalā, kā arī nereti operu izrādēs uz atsevišķa ekrāna. Subtitri ataino runu un dialogus, kā arī sniedz informāciju vājdzirdīgiem vai nedzirdīgiem cilvēkiem par vizuālajā medijā notiekošo. Subtitri var būt gan tādā pašā valodā kā vizuālajā medijā runātais teksts, gan citās valodās. Mūsdienu informācijas apritē tieši dažāda veida vizuālajiem medijiem ir aizvien lielāka nozīme. Lai padarītu tos saprotamus un vieglāk uztveramus cilvēkiem, kas runā dažādās valodās vai kam ir dzirdes problēmas, tulkotāji veic milzīgu darbu, tulkojot subtitrus filmām un televīzijas programmām. Subtitri ļauj baudīt oriģinālās valodas skanējumu, intonācijas un nianses, vienlaikus ļaujot uztvert runātā jēgu un padarot saprotamāku vizuālajā medijā redzamo. Tādējādi subtitri atbrīvo no nepieciešamības ikvienu filmu, pārraidi vai video ieskaņot vairākās valodās. Subtitrus veido vai nu tieši transkribējot vizuālajā medijā dzirdamo runu, vai arī tulkojot tekstu rakstveida formātā.

T

Terminoloģija ir kādā jomā vai nozarē izmantoto terminu kopums jeb sistēma, piemēram, medicīnas terminoloģija, juridiskā terminoloģija. Tulkošanas kontekstā ārkārtīgi svarīga ir tulkojumos izmantotās terminoloģijas konsekvence jeb sistemātisks, precīzs lietojums. Lai to nodrošinātu, profesionāli tulkošanas biroji izmanto terminoloģijas datubāzes, kas ļauj apkopot tulkojumos izmantotos terminus, kā arī dažādi mašīntulkošanas rīki, kas palīdz nodrošināt terminu konsekventu lietojumu, lai tie ikreiz būtu iztulkoti vienādi. Tieši terminoloģijas dēļ sarežģītākajās nozarēs, kur ir daudz specifisku terminu, piemēram, medicīnā, tehnikā, jurisprudencē, tulkotāji mēdz specializēties noteiktas nozares tekstu tulkošanā. Šāda specializācija ļauj nodrošināt maksimāli augstu tulkojuma kvalitāti, precīzu un konsekventu terminoloģiju, kā arī specifisku nianšu pārzināšanu. Tāpat terminoloģija un tās konsekvents lietojums ārkārtīgi svarīgs lielos starptautiskos uzņēmumos, kur lielu tekstu apjomu apstrādā un tulko daudz dažādu darbinieku – bez terminoloģijas vadlīnijām ikviens no viņiem varētu vienu un to pašu terminu iztulkot mazliet atšķirīgi, radot komunikācijas problēmas, drošības riskus un pat juridiskus kāzusus.

Termins ir vārds vai vārdu savienojums, kas apzīmē noteiktu jēdzienu – visbiežāk, kādā nozarē. Terminu tulkojums ir viens no lielākajiem tulkotāja darba izaicinājumiem – lai kvalitatīvi atveidotu terminus, jāpārzina konkrētās nozares terminoloģija un daudzveidīgas, reizēm ļoti sarežģītas, tehniskās nianses. Ierasta prakse ir, ka terminus konkrētām nozarēm izstrādā (par tiem vienojas) katrā valstī centralizēti, lai ikvienam jēdzienam būtu atbilstošs, konsekventi lietots termins. Šai darbā iesaistās gan nozaru tehniskie speciālisti, gan valodnieki un tulkotāji, kas kopīgi piedāvā terminus jauniem jēdzieniem, kas parādās profesionālajā apritē. Terminu izstrādē vienlīdz būtiska gan valodas, gan konkrētās nozares specifika. Svarīgi terminu tulkojumā ievērot konsekvenci – vienu un to pašu jēdzienu vienmēr atveidot ar to pašu terminu, lai vairotu skaidru izpratni un neradītu pārpratumus vai pat kļūmes ar tālejošām sekām. Darbā ar terminu tulkojumiem un tehniskajiem tekstiem tulkotāji parasti izmanto t.s. tulkošanas atmiņu, kas palīdz ievērot terminu konsekventu lietojumu.

Tehniskā tulkošana ir viens no sarežģītākajiem rakstiskās tulkošanas veidiem – tā ir dažādu nozaru tehnisko tekstu tulkošana. Tehniskajam tulkotājam, lai veiktu patiešām kvalitatīvu tulkojumu, jāpārzina ne vien valodas, bet arī konkrētās ražošanas, inženierzinātņu vai citas nozares terminoloģija. Tehniskie tulkotāji parasti specializējas konkrētās nozarēs, piemēram, mašīnbūvē, medicīnas aprīkojumā vai elektronikā, jo nav iespējams vienlīdz labi apgūt visu nozaru terminoloģiju. Būtisks tehnisko tulkotāju palīgs ir specializētās terminu vārdnīcas, standarti un dažādu tehnikas nozaru izziņas izdevumi. Svarīga tehnisko tulkotāju darba daļa ir tieši darbs ar jaunu terminu veidošanu un esošo terminu atveidi, tāpēc parasti tiek izmantota tā saucamā tulkošanas atmiņa, kas apkopo tulkojumos izmantotos terminus, palīdzot lietot tos konsekventi – vienmēr vienādi un atbilstoši konkrētās nozares prasībām un lietojumam. Tehniskajiem tulkotājiem jāuzņemas liela atbildība, jo neprecīzi iztulkoti tehniskie teksti vai izraisīt kļūmes nepareizas iekārtu vai mehānismu lietošanas dēļ.

Tulkošanas birojs ir uzņēmums, kura pamatdarbības veids ir dažādu ar tulkošanu saistītu pakalpojumu sniegšana. Tāpat kā citiem uzņēmumiem arī tulkošanas birojam ir atsevišķas nodaļas ar skaidri noteiktām funkcijām: projektu vadītāji pārrauga tulkošanas procesu un tā raitu norisi – tieši viņi veido un uztur labas sadarbības attiecības ar klientiem; štata tulkotāji nodrošina tulkošanu rakstveidā un/vai mutiski, kā arī uzrauga ārštata tulkotāju iesniegto tulkojumu kvalitāti un atbilstību prasībām. Lielākos tulkošanas birojos izmanto arī daudzu ārštata tulkotāju pakalpojumus, lai nodrošinātu tulkojumus specifiskās nozarēs, mazāk zināmās valodās vai arī liela tulkojamo tekstu apjoma gadījumā. Tādā gadījumā tulkošanas birojā būs arī darbinieki, kas atbildīgi par līgumattiecību veidošanu ar ārštata tulkotājiem, lai veidotos visām pusēm izdevīga ilgtermiņa sadarbība – tulkojuma kvalitātes galvenais garants. Mūsdienās aizvien būtiskāki ir arī tulkošanas biroju IT speciālisti, jo ikviens birojs izmanto dažādas programmas, kas palīdz tulkošanas darbā – no to raitas, precīzas darbības atkarīgs darba temps un kvalitāte.

Trados ir īpaši tulkotājiem domāts produktivitātes rīku komplekts. Trados programmatūra ļauj izmantot tulkošanas darbā tādus palīgrīkus kā tulkošanas atmiņa un glosārijs jeb terminu datubāze, tāpat šajā programmatūrā integrēta mašīntulkošanas un pēcrediģēšanas funkciju izmantošana. Trados netulko tulkotāju vietā – šī programmatūra ļauj tulkotājiem strādāt ātrāk un kvalitatīvāk, kā arī rūpējas par konsekventu terminoloģijas izmantojumu. Trados ir pasaulē visbiežāk izmantotā tulkošanas palīgrīku programmatūra, kuras apguve un lietošana būtiska ikvienam profesionālam tulkotājam. Tulkošanas mācību programmas augstskolās iekļauj Trados un citu tulkotāju palīgrīku izmantošanu, ļaujot to absolventiem darboties mūsdienīgā, efektīvā tulkošanas vidē. Par Trados programmu ietekmi tulkošanas jomā liecina fakts, ka arī Eiropas Savienības institūciju lietotā oficiālā tulkošanas programmatūra ir viena no Trados programmām. Mūsdienās gan štata, gan ārštata tulkotājiem, kā arī tulkoto tekstu redaktoriem obligāti jāprot strādāt ar tulkošanas programmām, tostarp Trados. Ar izcilām valodas zināšanām vien vairs nepietiek, jo mūsdienu darba apjoms un temps prasa datorizētu palīgrīku izmantošanu.

Transkripcija ir vārdu un teksta skanējuma grafisks attēlojums ar noteiktu zīmju sistēmu. Tulkošanā tas nozīmē runāta vai rakstīta teksta precīzu atveidojumu jeb pierakstu – nevis tulkojumu! Cilvēks, kurš veic transkripciju, klausās runātājā – vai arī klausās audioierakstu vai skatās videoierakstu, piemēram, interviju – un precīzi pieraksta dzirdēto, neko nemainot un neizlaižot. Transkribētājs lielākoties strādā ar audio vai videofailiem (kā arī klausās dzīvo runu), savukārt viņa darba rezultāts ir teksta fails, ko tālāk iespējams dažādi apstrādāt: rediģēt, tulkot, publicēt u.tml. Tāpat kā tulkošanas gadījumā transkripcijas galvenais mērķis ir informācijas nodošana un komunikācija ērti izmantojamā, saprotamā veidā. Transkripcija ir ārkārtīgi svarīga ikvienā jomā, kur liela nozīme vārdu precīzam lietojumam un dažādām valodas niansēm, piemēram, mēs varam izbaudīt subtitrētas filmas vai seriālus tā iemesla dēļ, ka pirms tam kāds transkribējis visu ekrānā dzirdamo, lai to pēc tam varētu iztulkot un izmantot subtitru sagatavošanai. Tāpat transkripcijai ir milzīga nozīme tiesas procesos.

U

Abreviatūra UTF-8 atšifrējama kā 8-bit Unicode Transformation Format jeb astoņu bitu unikoda pārveidošanas formāts. Unikods ir universāls rakstzīmju kodējums, kas dod iespēju pierakstīt datorizētai apstrādei piemērotā veidā tekstu visdažādākajās literārajās un zīmju valodās. Tai skaitā unikods pieļauj vairāku valodu paralēlu izmantošanu tai pašā dokumentā, izmantojot vienotu kodēšanas metodi. Kodēšana nepieciešama, jo ierastais angļu valodas alfabētā balstītais ASCII kods neļauj atveidot rakstzīmes citās valodās, piemēram, latviešu valodas burtus ar garumzīmēm vai mīkstināšanas zīmēm. UTF-8 turpretī var attēlot jebkuru simbolu unikoda standartā, un vienlaikus ir savietojams ar ASCII. Tas ir guvis plašu izplatību e-pastā, internetā un citos teksta glabāšanas vai pārsūtīšanas lietojumos. UTF-8 koda iegūšanai unikoda simbola numuru pieraksta binārajā skaitīšanas sistēmā, tad zīmīgos bitus sadala vairākās grupās un izveido UTF-8 kodējuma baitus. UTF-8 izmanto no viena līdz četriem baitiem (precīzāk, oktetiem) uz vienu unikoda simbolu. UTF-8 priekšrocība – ņemot vērā, ka klasiskie angļu valodas simboli ir tikai viens baits, UTF-8 versijā teksts aizņem mazāk atmiņas.

Abreviatūra UTF-16 atšifrējama kā 16-bit Unicode Transformation Format jeb 16 bitu unikoda pārveidošanas formāts. Unikods ir universāls rakstzīmju kodējums, kas dod iespēju pierakstīt datorizētai apstrādei piemērotā veidā tekstu visdažādākajās literārajās un zīmju valodās. Tai skaitā unikods pieļauj vairāku valodu paralēlu izmantošanu tai pašā dokumentā, izmantojot vienotu kodēšanas metodi. Atšķirībā no visplašāk izmantotā UTF-8 formāta, kas kodē jebkuru zīmi viena, divu, trīs vai četru baitu binārajā virknē, UTF-16 kodē zīmi divu vai četru baitu binārajās virknēs. Uz šo atšķirību norāda abu formātu nosaukums: UTF-8 mazākais binārais zīmes atveids ir viens baits jeb astoņi biti, savukārt UTF-16 – divi baiti jeb 16 biti. Tāpat atšķirībā no UTF-8 UTF-16 formāts nav savietojams ar sākotnējo angļu valodas alfabētā balstīto ASCII kodu. Izvēloties par labu tam vai citam kodēšanas formātam, jāatceras, ka UTF-16 aizņem vairāk vietas atmiņā.

Abreviatūra UTF-32 angļu valodā nozīmē 32-bit Unicode Transformation Format jeb 32 bitu unikoda pārveidošanas formāts. Savulaik, risinot dažādu rakszīmju atveidošanu digitālajā vidē, tika izveidots unikods – universāls rakstzīmju kodējums. Ar tā palīdzību iespējams pierakstīt datorizētai apstrādei derīgā veidā tekstu dažādās literārajās un zīmju valodās. Unikods arī ļauj izmantot vairākas valodas paralēli tai pašā dokumentā, jo lieto vienotu kodēšanas metodi. UTF-32 formāts ir vienīgais no unikoda formātiem, kurā zīmes tiek kodētas, izmantojot noteikta (ierobežota) garuma kodu – precīzi 32 bitus jeb 4 baitus. Atšķirībā no visplašāk izmantotās UTF-8 sistēmas un mazāk lietotās UTF-16 sistēmas UTF-32 kodēšanas sistēmu lieto stipri retāk, vien ierobežotos gadījumos. Lielā mērā tas saistīts ar to, ka šī sistēma aizņem salīdzinoši daudz vietas atmiņā. Taču reizēm nepieciešama šīs sistēmas galvenā priekšrocība – noteikta garuma kods, kā arī iespēja kodēt milzīgu skaitu dažādu rakstzīmju.

Z

Zvērināts tulks ir augsti kvalificēts un pieredzējis tulks, kurš var nodrošināt augstvērtīgu juridisko dokumentu tulkojumu, lai, zvērināta notāra apstiprināti, šie dokumenti atbilstošajās iestādēs un institūcijās tiktu uztverti līdzvērtīgi oriģinālam. Zvērinātam tulkam jāievēro visaugstākie profesionālie un ētikas principi, kā arī labi jāorientējas juridiskajos terminos un juridisko tekstu specifikā. Ņemot vērā zvērināta tulka atbildību par tulkotā teksta atbilstību oriģinālam, virknē valstu zvērināta tulka institūts tiek īpaši regulēts ar likumdošanas aktiem. Latvijas praksē zvērināts tulks sagatavo konkrētā dokumenta tulkojumu, savukārt notārs to apliecina. Tulka paraksts jāapliecina pie zvērināta notāra. Pastāv arī iespēja izmantot tulkotu dokumentu elektroniskā formātā – tad tulkam tas jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu. Tā kā zvērināts tulks strādā ar juridiski svarīgiem dokumentiem, piemēram, pilnvarām, līgumiem, kā arī sensitīvu informāciju, viņam jāievēro ne vien visaugstākā profesionalitāte, bet arī konfidencialitāte.

X

XTRF ir digitālajā vidē bāzēta tulkošanas projektu vadības sistēma, kas nodrošina ērtu un efektīvu tulkošanas projektu pārskatu, komunikāciju gan ar klientu, gan darba veicēju. Klients, ielogojoties savā portālā, var veikt darba pasūtījumu, pārskatīt veiktos pasūtījumus, kā arī izvērtēt tos, bet darba veicēja – tulkotāja – portālā saņemami jauni darbi un iesniedzami paveiktie tulkošanas projekti, kā arī iespējams norādīt savu statusu, piemēram, gatavību jaunam darbam. Savukārt mājas portālā iespējams pārraudzīt informāciju gan no klientu, gan tulkotāju puses – kas, kam un kādā apjomā pasūtīts, kādi rēķini izrakstāmi. Automātiskā ziņojumu sistēma ļauj reaģēt nekavējoties. XTRF tulkošanas projektu vadības sistēma ļauj sazināties, veikt darbu, plānot darba apjomu un risināt visus ar konkrēto tulkojumu vai lokalizācijas projektu saistītos jautājumus ātrāk un efektīvāk, tādējādi ļaujot paveikt vairāk un kvalitatīvāk. Sistēmai ir pieejama gan “mākoņa” versija, gan instalējama versija papildu drošībai.

Abreviatūra XML atšifrējama kā Extensible Markup Language – tulkojumā tas nozīmē paplašināmā iezīmēšanas valoda. Šajā gadījumā iezīmēšana ir process, kurā izmanto kodus jeb tagus – tātad īpašas atzīmes. Ar to palīdzību var definēt datu struktūru, vizuālo noformējumu vai nozīmi. Šāda iezīmēšana ļauj datorizēti sašķirot datus un attiecīgi tos ir daudz vieglāk analizēt, pārvietot un izmantot dažādos veidos. Lai šāda iezīmētu datu sistēma darbotos, XML datiem jābūt pareizi noformētiem. Ja XML dati ir pareizi izveidoti, tos var uztvert un izmantot visdažādākās platformas un operētājsistēmas – tā ir galvenā XML sistēmas priekšrocība. Arī šādus datus var būt nepieciešams tulkot, tāpēc tulkošanas biroji parasti norāda, ar kāda formāta failiem strādā. XML sistēma tika izstrādāta 20. gadsimta 90. gados, kad strauji attīstījās internets un parādījās nepieciešamība pilnveidot datu apmaiņu.