Skip links

Privātuma politika

Terminoloģija

Pārzinis — fiziska vai juridiska persona, valsts vai pašvaldības iestāde, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Datu subjekts — fiziska persona, kas ir identificēta vai vēl nav identificēta, bet kuras identitāti var noteikt, iegūstot papildu informāciju.

Personas dati — jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu, pēc kuras ir iespējams identificēt personu (piemēram, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, personas slimības vēsture, informācija par ienākumiem, fotogrāfija, atrašanās vietas dati, pases dati utt.).

Privātuma politika — dokuments, kas satur informāciju par SIA “Linearis” iekšējām procedūrām un vadlīnijām attiecībā uz datu aizsardzību, glabāšanu, labošanu, dzēšanu un iespējamo nodošanu trešajām personām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Datu pārzinis:

SIA “Linearis” Reģistrācijas numurs: 41203019463 PVN numurs: LV41203019463 Juridiskā adrese: Brīvības gatve 300-9, Rīga, LV-1006, Latvija Tālrunis: (+371) 67277260 E-pasta adrese: linearis@linearis.io Tīmekļa vietne: www.linearis.io

Kādēļ mēs ievācam, apstrādājam un uzglabājam jūsu datus?

  • Klientu pasūtījumu izpildei, klientu apkalpošanai un pēcapkalpošanas servisa nodrošināšanai;
  • Klientu apmierinātības izvērtēšanai;
  • Mārketinga nolūkos — personalizētu, oficiālu piedāvājumu sagatavošanai un nosūtīšanai;
  • Maksājumu administrēšanai;
  • Klientu un sadarbības partneru datubāzes administrēšanai;
  • uzlabotu produktu un pakalpojumu nodrošināšanai, pamatojoties uz mūsu klientu vajadzību un pasūtījumu vēstures analīzi.

Mūsu datu apstrādes principi

Dati tiek apstrādāti godīgi un likumīgi. Datu apstrāde tiek veikta tikai konkrētiem mērķiem. Apstrādāto datu apjoms ir atbilstošs (ne pārmērīgs). Dati tiek apstrādāti precīzi. Dati netiek glabāti ilgāk kā nepieciešams. Dati tiek apstrādāti saskaņā ar pārziņa un datu subjekta tiesībām. Dati tiek glabāti un pārsūtīti tikai drošā veidā.

Datu iegūšanas avoti

Dati tiek iegūti tiešā veidā no datu subjekta (veicot pasūtījumu, piesakoties amatam utml.) vai netiešā veidā, izmantojot publiski pieejamus resursus vai datubāzes. Dati par mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem tiek iegūti, izmantojot Google Analytics. Sīkdatņu izmantošana (bez personas identificēšanas).

Kādus datus mēs ievācam un uzglabājam?

Vārds, uzvārds, personas kods, nodokļu maksātāja numurs; e-pasta adrese, tālruņa numurs; adrese (ja tāda ir norādīta); maksājumu/bankas rekvizīti; izglītību un darba pieredzi apliecinoši dokumenti, CV; dati, kas sniegti saistībā ar nodarbinātības jautājumiem; sīkdatnes.

Iespējamie datu saņēmēji

SIA “Linearis” darbinieki, kuri ikdienā veic darbības, kas ir saistītas ar piekļuvi datiem. Šāda piekļuve jūsu datiem tiek piešķirta tikai atbilstoši norīkotiem un pilnvarotiem darbiniekiem un datu apstrādātājiem [izmantojot individuālus piekļuves datus attiecīgajām sistēmām], kuri ir tiesīgi apstrādāt datus savu pilnvaru robežās tādā apmērā, kāds nepieciešams pasūtījumu apstrādei un izpildei, rēķinu izrakstīšanai un datubāzu uzturēšanai. Ārpakalpojumu sniedzēji (grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, IT sistēmu izstrādātāji vai parādu piedziņas uzņēmumi). Personas datu apstrāde tiek veikta tikai saskaņā ar līgumā noteiktajiem mērķiem un tikai norādītajā apmērā. Atsevišķos gadījumos dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām vai pašvaldību iestādēm, ja to no SIA “Linearis” pieprasa spēkā esošie normatīvie akti vai attiecīgās valsts iestādes likumīgs pieprasījums.

Datu apstrādes juridiskais pamats

Ar datu subjektu noslēgta līguma izpilde vai šāda līguma sagatavošana. Juridisku pienākumu izpilde, piemēram, likumos un tiesību aktos noteikto prasību ievērošana. SIA “Linearis” likumīgo interešu aizsardzība.

Sīkdatņu izmantošana

SIA “Linearis” izmanto Google Analytics sniegtos pakalpojumus, lai nodrošinātu vislabāko tīmekļa vietnes funkcionalitāti tās apmeklētājiem. SIA “Linearis” izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu savas tīmekļa vietnes apmeklētāju pieredzi un analizētu aktivitāti, lietotāju uzvedību utt. Jebkurš apmeklētājs jebkurā laikā savā pārlūkprogrammā var dzēst un/vai bloķēt sīkdatnes.

Mākoņtehnoloģiju izmantošana mutvārdu tulkošanā

Mutvārdu tulkošanas un citu video vai balss pārraides pakalpojumu sniegšanai SIA “Linearis” izmanto Zoom un Interactio mākoņtehnoloģiju platformas. Abu platformu privātuma politikās ir norādīts, ka tās piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Minēto platformu privātuma politikas ir pieejamas šeit:

Cik ilgi mēs uzglabājam jūsu datus?

Mūsu sistēmā – tik ilgi, kamēr ilgst sadarbība, un piecus gadus pēc pēdējā pasūtījuma izpildes vai pakalpojuma sniegšanas dienas. Līgumi un grāmatvedības dokumenti tiek glabāti atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajiem termiņiem.

Kā jūs varat izlabot jau iesniegtus datus?

Datu labošanas un dzēšanas pieprasījumi ir jāsūta uz e-pasta adresi linearis@linearis.io. Jebkurā jautājumā, kas jums radies saistībā ar jūsu datiem, sazinieties ar mums pa e-pastu linearis@linearis.io.

Datu aizsardzības speciālists

Ar SIA “Linearis” datu aizsardzības speciālistu ir iespējams sazināties pa e-pastu linearis@linearis.io vai tālruni (+371) 67277260.