Skip links

Privaatsuspõhimõtted

Mõisted

Vastutav andmetöötleja — füüsiline või juriidiline isik, riik või kohaliku omavalitsuse asutus, kes määrab üksi või koos teistega isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Andmesubjekt — tuvastatud või seni tuvastamata füüsiline isik, kelle isikut on võimalik kindlaks teha täiendava teabe hankimise teel.

Isikuandmed — igasugune tuvastatud või tuvastatava isikuga seotud teave, mille järgi saab isikut kindlaks teha (nagu nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, elukoha aadress, isiklik haiguslugu, teave sissetulekute kohta, foto, asukohaandmed, passiandmed, jne).

Privaatsuspoliitika — dokument, mis sisaldab teavet ettevõtte SIA „Linearis“ sisekorra ja juhiste kohta andmete kaitsmiseks, säilitamiseks, parandamiseks, kustutamiseks ning võimalikuks edastamiseks kolmandatele isikutele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

Vastutav andmetöötleja:

SIA “Linearis” Registrinumber: 41203019463 KMKR-nr: LV41203019463 Juriidiline aadress: Brīvības gatve 300-9, Riia, LV-1006, Läti Telefoninumber: (+371) 67277260 E-posti aadress: linearis@linearis.io Veebileht: www.linearis.io

Miks me teie andmeid kogume, töötleme ja säilitame?

  • Klienditellimuste täitmiseks, klienditeeninduse ja müügijärgse teeninduse eesmärgil.
  • Kliendirahulolu mõõtmiseks.
  • Turunduslikel eesmärkidel — isikupärastatud ametlike pakkumiste koostamiseks ja saatmiseks.
  • Maksete haldamiseks.
  • Klientide ja partnerite andmebaasi haldamiseks.
  • Paremate toodete ja teenuste arendamiseks, analüüsides samal ajal klientide vajadusi ning tellimuste ajalugu.

Meie andmetöötluspõhimõtted

Andmeid töödeldakse õiglaselt ja seaduslikult. Andmeid töödeldakse üksnes konkreetsetel eesmärkidel. Töödeldud andmete hulk on piisav (mitte ülemäärane). Andmeid töödeldakse täpselt. Andmeid ei säilitata kauem kui vaja. Andmeid töödeldakse kooskõlas vastutava töötleja ja andmesubjekti õigustega. Andmeid säilitatakse ja edastatakse vaid turvalisel viisil.

Andmete kogumise allikad

Otse andmesubjektilt (tellimuse esitamisel / ametikohale kandideerimisel vms) või kaudselt läbi avalikult kättesaadavate allikate/andmebaaside. Andmed meie veebisaidi külastajate kohta saadakse Google Analyticsi kaudu. Küpsiste kasutamise kaudu (isikut tuvastamata).

Millist laadi andmeid me kogume ja säilitame?

Ees- ja perekonnanimi, isikukood, maksumaksja identifitseerimisnumber, e-posti aadress, telefoninumber, aadress (kui see on esitatud), makse-/pangaandmed, haridust ja töökogemust tõendavad dokumendid, CVd, tööhõive küsimustega seotud andmed, küpsised.

Võimalikud andmesaajad

Ettevõtte SIA „Linearis“ töötajad, kes on osalevad andmetega seotud tegevustes. (Ainult selleks määratud ja volitatud töötajad ning andmetöötlejad võivad teie andmetele juurde pääseda (kasutades oma ID alusel toimuvat juurdepääsu vastavatesse süsteemidesse) ning töödelda andmeid oma volituste piires tellimuste koostamiseks ja täitmiseks, arvete esitamiseks ning andmebaaside sortimiseks vajalikus ulatuses.) Allhanke kaudu sisseostetud teenuste pakkujad (raamatupidamisteenused, IT-süsteemide arendajad või inkassofirmad). Nad töötlevad isikuandmeid ainult lepingus sätestatud eesmärkidel ja ainult määratud ulatuses. Teatud juhtudel võidakse andmeid edastada õiguskaitse- või kohaliku omavalitsuse asutustele, kui seda nõuavad SIA “Linearis” kehtivad seadused ja määrused või vastava riigiasutuse õigustatud taotlus.

Andmete töötlemise õiguslik alus

Andmesubjektiga lepingu täitmine või koostamine. Seadusjärgsete kohustuste, näiteks seaduste ja määruste nõuete täitmine. Ettevõtte SIA „Linearis“ õigustatud huvide kaitsmine.

Küpsiste kasutamine

SIA „Linearis“ kasutab Google Analyticsi teenuseid, et pakkuda meie veebisaidi külastajatele parimat funktsionaalsust. SIA „Linearis“ kasutab küpsiseid, et täiustada külastajakogemust meie veebisaidil ning analüüsida seal toimuvat tegevust, kasutajate käitumist jne. Kõik külastajad võivad igal ajal oma brauseri seadetes küpsised kustutada ja/või blokeerida.

Pilvepõhiste tehnoloogiate kasutamine suulise tõlke jaoks

Suulise tõlke ja muude video-/hääledastusteenuste jaoks kasutab SIA „Linearis“ pilvepõhiseid platvorme Zoom ning Interactio. Mõlema platvormi privaatsuspoliitikas on kirjas, et neile kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. Nende platvormide privaatsuspoliitika on saadaval siin.

Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Meie süsteemis – kuni koostöö kestab ja viis aastat pärast viimast tellimuse täitmist/teenuse osutamist. Lepingud ja raamatupidamisdokumendid – Läti Vabariigi seadustes sätestatud perioodi vältel.

Kuidas saate esitatud andmeid parandada?

Andmete parandus- ja kustutamistaotlused tuleb saata aadressile linearis@linearis.io. Kui teil on oma andmetega seoses küsimusi, saatke meile e-kiri aadressil linearis@linearis.io.

Andmekaitseametnik

Ettevõtte SIA „Linearis“ andmekaitseametnikuga saab ühendust võtta e-posti teel aadressil linearis@linearis.io või telefonil (+371) 67277260.