Skip links

Lean-põhimõtted tõlkesektoris

Sõna LEAN tähendab inglise keeles „õhuke, kõhn“. Lihtsustatult öeldes aitavad LEAN-põhimõtted välja juurida või kaotada kõik ebavajaliku, sealjuures rõhutades kõige väärtuslikumat, eesmärgiga võtta vastu nutikamaid otsuseid oma aja, energia ja ressursside investeerimise osas. LEAN-filosoofia sai alguse Jaapanist 1950. aastatel, kui see võeti kasutusele Jaapani autotööstuses. LEAN-filosoofia põhineb kahel põhiprintsiibil – pideval parendamisel ja austusel inimeste vastu. Üle kogu maailma rakendavad meeskonnad alates müügist kuni tarkvaraarenduseni LEAN-põhimõtteid, et pakkuda klientidele suuremat väärtust ning samas tervemat ja tugevamat organisatsiooni luues. Kuidas sobivad LEAN-põhimõtted tõlketööstusesse ja kuidas neid seal rakendada?

LEAN-organisatsioonid – kes nad on?

Kuidas loovad organisatsioonid väärtust? Nad uurivad välja, mida kliendid tahavad ja vajavad, ning leiavad võimaluse vabaneda sellest, mida kliendid saada ei taha. Pidevalt väärtuste liikumist ettevõtte kõigis protsessides parendades luuakse kliendi jaoks üha suurem väärtus. LEAN-organisatsioonid on paindlikud, kiired, nad aktsepteerivad muutusi, nad ei ole ülbed ja nad on süstemaatilised. LEAN-organisatsioonid rõhutavad, et head inimesed tahavad tõepoolest oma tööd hästi teha ning on kliendile suurima väärtuse loomiseks motiveeritud vastu võtma oma aega ja andeid optimeerivaid otsuseid. LEAN tähendab traditsiooniliste ärisüsteemidega võrreldes selliste protsesside loomist, mida on võimalik teostada väiksema inimjõu-, väiksema kapitali- ning vähema ajakuluga ja samas ka vähemate puuduste ja vigadega.

LEAN-juhtimisstiil

LEAN-juhtimisstiil annab töötajatele autonoomia otsuste vastuvõtmisel, võimaluse oma oskusi täiendada, mõistmise, miks nad oma tööd teevad ja teadmise, et nende jõupingutusi tunnustatakse. Juhi roll on seada eesmärk ja seejärel võimaldada andekatel töötajatel leida kõige sobivam viis selle eesmärgi saavutamiseks. Sellised juhid soovivad oma töötajates esile tuua parimad küljed ja kõrvaldada takistused, mis ei lase meeskonnal kliendile väärtust pakkuda. LEAN-juhtimine ei tähenda käske ja liigset kontrolli, mikrojuhtimist; seal ei juhi ego ega võimuiha.

LEAN ja tõlkesektor

LEAN-i eesmärk on vähendada mittevajalikku mis tahes tegevuses või protsessietapis. Kui kõik see „raiskamine“ on kadunud, saavad töötajad tõeliselt keskenduda oma oskustele ja teha kvaliteetset tööd. Ka tõlkesektor on aastate jooksul pidevalt tegelenud raiskamise likvideerimisega. Umbes 30 aastat tagasi töötati välja tõlkemälud 3-R põhimõtte alusel: vähenda, taaskasuta ja võta ringlusse (reduce, reuse and recycle). Alates nende mälude loomisest on saavutatud märkimisväärset edu tootlikkuse parendamisel, vähendades aega ja jõupingutusi, mida tõlkijad ja projektijuhid peavad erinevatele ülesannetele pühendama. Üks LEAN-filosoofia põhimõtetest on „Kaizen“ ehk „muutus on alati hea“. Kõik need tõlkemälud, müügiportaalid või projektijuhtimissüsteemid tundusid varem kummalised ja ebatavalised, kuid nüüd on neist saanud keeleteenuste pakkujate igapäevaelu väärtuslik ja tähendusrikas osa.

LEAN ja müügiportaal

Müügiportaalides kasutatakse LEAN-põhimõtteid, mis võimaldavad optimeerida projektijuhtimise protsesse, hallata mitmekeelset sisu ja pakkuda samaaegselt tööd valitud tõlkijate rühmale. Me peame meeles pidama, et tõlketsüklid muutuvad üha lühemaks, tööd tuleb teha üha kiiremini ja kiiremini. Seda protsessi hõlbustavad oluliselt automaatsed projekti töövood, mis võimaldavad vähendada tõlkeprojektide töötlemisele kuluvat aega.

LEAN ja tõlkeprojektide juhtimise portaalid

Tõlkeprojektide juhtimise portaalid võimaldavad hõlpsasti jälgida valminud mahtu, töö seisu, tõlkijate koormust ja tähtaegu, samuti hõlbustavad nad arvete esitamist, aruannete koostamist ja tõlkijatega maksete arveldamist, vähendades kõiki tarbetuid samme, et tõlkijad saaksid keskenduda vaid tõlke kvaliteedile ja tõlkeprojektijuhid projekti tõhusale teostusprotsessile vastavalt klientide vajadustele. Need tõlkejuhtimissüsteemid võimaldavad keeleteenuste pakkujatel optimeerida ja automatiseerida projektijuhtimisprotsesse, hallata mitmekeelset sisu ja keeleressursse ning pakkuda valitud tõlkijatele kiiresti uusi töid, kavandada projekte ja jälgida saavutatut. Loomulikult ei jää töö nende süsteemide ajakohastamisel seisma, kuna need süsteemid muutuvad järjest lihtsamaks ja intuitiivsemaks.

Millist kasu saavad LEAN-põhimõtetest tõlkijad

Need portaalid hõlbustavad oluliselt ka tõlkijate tööd, kuna nad võimaldavad optimaalselt uuendada nende profiili ja kättesaadavust, võtta vastu ja vaadata läbi pakutud tõlkeprojekte ning väljastada arveid kiiresti ja ilma probleemideta. Üldiselt võimaldab LEAN-põhimõtte kasutamine klientide projekte kiiremini töödelda ja menetleda, pakkudes klientidele suuremat väärtust töö kvaliteeti või tõlkeid tellivate inimeste vajadusi kahjustamata.

LEAN-i kasutamine töös müüjate andmebaasiga

LEAN-meetodi rakendamine müüjate andmebaasides tagab seevastu kiirema otsingutulemuse, filtreerib kvaliteetset tööd pakkuvaid ressursse ja kulutab vähem aega andmebaaside haldamisele. Projektijuhtimises ja tõlkijate töös on LEAN-lähenemine nähtav ka töötajate väärtustamises ja austamises, töötajate ideede ja algatuste tutvustamises, kuna ta võimaldab neil protsessi eest vastutada. LEAN-põhimõtete kohaselt loovad parimad ideed inimesed, kes töötavad igapäevaselt konkreetse tootega. LEAN-mõtlemine julgustab kõiki, eriti neid, kes on kõige tihedamalt seotud toote või teenuse pakkumisega, väljendama oma ideid selle kohta, kuidas tööd parandada ja väärtusi luua. LEAN-filosoofia rõhutab, et täiuslikkus tekib järkjärguliste parenduste kaudu ning soovitab neid rakendada 1% ulatuses, selle asemel, et kõike kohe 100% ulatuses pahupidi pöörata. LEAN ei tähenda odavamat ja kiiremat, LEAN tähendab tõhusamat, väärtuslikumat ja edukamat, sealjuures kõiki asjaosalisi austades. Samuti aitab pideva parenduse tsükkel LEAN-metoodikat kasutavatel organisatsioonidel konkurentide seas silma paista. Paista silma väärtuse, kvaliteedi ja õppimisvõimega. Linearis tegevust iseloomustavad usaldusväärsus, kulutõhusus ja teenuse kvaliteet. Ka oma igapäevaelus rakendame me oma klientidele väärtuse pakkumiseks LEAN-põhimõtteid, mis võimaldavad optimeerida ressursse, jõupingutusi ja energiat. Võtke meiega ühendust ja olgem koos edukad!